Óvodai beiratkozás 2021/2022.

KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Ruzsa Község Önkormányzata — mint a Ruzsai Hétszínvirág Ó\/oda és Bölcsőde fenntartó Önkormányzata – értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben (Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa és Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye) a 2021/2022-es nevelési évre (2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig), az óvodai beíratások időpontja az intézményvezető javaslatának figyelembevételével:

2021. április 20-22.
8:00-16:00

A ruzsai lakcímmel rendelkező, óvodaköteles gyermekek esetében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1.c) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal legkésőbb április 16. napjáig értesítést küld a felvétellel kapcsolatos általános tudnivalókról.

Az óvodai neveléssel kapcsolatos általános információk:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. (20/2012. (VIII. 31 ) EMMI rendelet – továbbiakban Rendelet – 12. §).
A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2,5 éves gyermek), feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti – a szülő erre irányulóan beadott kérelme alapján — felmenthető az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

A Rendelet 20.§ (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben   meghatározott időpontban, vagy ez alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője – amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti – köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló, óvodai nevelésben való részvétel re kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi I. törvény 247.§. a) pontja alapján szabálysértést követ el!

Fenti napokon kell beíratni azokat a gyermekeket is, akik óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek és 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Ezúton is kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételi jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján történik.
Nemzetiség i óvodai nevelést biztosító óvoda nincs a körzetben.

Óvoda nyitva tartása munkanapokon: 6.30-17.00

Az óvodai körzetek a települések közigazgatási területéhez igazodnak.

A beíratás helye és módja:
1. Személyesen
beosztás szerint az intézményvezetővel / tagintézmény-vezetővel egyeztetett időpontban
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Ruzsa, Alkotmány tér 3.
Telefonszám: 06 30 3366-538
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézmény
Pusztamérges, Móra tér 7.
Telefonszám: 06 30 4207-523

A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa;
– a gyermek és a felügyeleti jogot gyakorló szüIő(k) / torvényes képviseIő(k) Iakcímkártyája,
– gyermek TAJ kártyája,
– felügyeleti jogot gyakorló szüIő(k) / törvényes képviseIő(k)/ személyazonosításához szükséges okmányok.

2. Elektronikus úton
A szülő / gondviselő mind a ruzsai, mind a pusztamérgesi tagintézménybe elektronikus úton is kérheti gyermeke óvodai felvételét az Óvodai felvétel iránti kérelem elnevezésű nyomtatvány ovoda@ruzsa.hu e-mail címre történő megküldésével. (1 sz. melléklet) Ez esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.
Az intézményvezető legkésőbb 2021. május 21-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
A jelentkezést követően az intézményvezető döntése ellen a törvényes képviselő / felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelemmel fordulhat a Fenntartó (Ruzsa Község Önkormányzata) felé.

Ruzsa, 2021. március 19.

Sánta Gizella sk.
polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük