Wednesday, 2021. May 12.

Óvodavezetői állás


Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű magasabb vezetői megbízás.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A közalkalmazotti munkakör: óvodapedagógus, magasabb vezető beosztás.
Vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre – 2021. augusztus 1. – 2026. július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye – 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az intézményi költségvetés betartása, az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése, az intézményi alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása, a telephelyek és szervezeti egységek irányítása, rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.

Pályázati feltételek a Korm. rendelet 21/A.§-ában foglaltak alapján:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 6. mellékletben meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Pályázati feltételek a Kjt. 20.§-ában foglaltak alapján:
a) büntetlen előélet,
b) tizennyolcadik életév betöltése, továbbá
c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
d) erkölcsi bizonyítvány vizsgálata a Kjt. 20.§-a alapján.

Egyéb pályázati feltétel:
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések (vezetői program);
 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata;
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása;
 • büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • nyilatkozat a pályázatnak a bizottság és a képviselő-testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • külön jogszabályban, vagy a pályázati felhívásban előírt további követelmények hitelt érdemlő igazolására vonatkozó egyéb okiratokat

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázat benyújtásának formája: Írásban, zárt borítékban, 1 eredeti példányban.
A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton a pályázat Ruzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Intézményvezető”
vagy
– Személyesen Sánta Gizella Polgármester részére (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Intézményvezető”.

A pályázat elbírálásának rendje, módja: A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi követelménynek megfelel.
A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban meghatározottak szerinti eljárás lebonyolítását követően Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése alapján a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt, melynek eredményéről a pályázók haladéktalanul értesítést kapnak.

A beosztás betöltésének időpontja:
Az intézményvezető megbízására 2021. augusztus 1. napi hatállyal kerül sor.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapja (www.kozigallas.gov.hu)
 • Ruzsa Község Önkormányzata honlapján (www.ruzsa.hu) és hirdetőtábláján;
 • Pusztamérges Községi Önkormányzat honlapján (www.pusztamerges.hu) és hirdetőtábláján.

A pályázati eljárás során biztosított a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás és az intézmény megismerésének lehetősége. Ezzel kapcsolatos információ Sádtné Papp Ibolya intézményvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján kérhető a 06 30 6355-504-es telefonszámon!

Ruzsa, 2021. április 7.

                                                                                                       Sánta Gizella polgármester
Fenntartó

0 comments on “Óvodavezetői állás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Archívum

Kategóriák

Híreink nyomtatásban

Közösségi hálózatok

Watch Live News

Legutóbbi hozzászólások