2021. évi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.

A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése
a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, tanulmányok (tárgyalási sorrendben)
zárt ülés határozatai, a körülmények nélkül

2021. JANUÁR

január 15.

1/2021. (I.15.)Kiss Evelin részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
2/2021. (I.15.)Állásfoglalás Dobó Attila r. százados őrsparancsnok beosztásba történő vezetői kinevezéséhez
3/2021. (I.15.)Pusztamérges, külterület 0157/5. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye
4/2021. (I.15.)2021. évi járási startmunka mintaprogramra épülő program – Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás és mezőgazdaság – támogatására vonatkozó kérelmek benyújtásáról döntés

január 29.

5/2021. (I.29.)Csongrádiné Horváth Gabriella kinevezésének módosítása
6/2021. (I.29.)Jáger Béla kinevezésének módosítása
7/2021. (I.29.)2019. évi költségvetési maradvány korrekciójának elfogadása

2021. FEBRUÁR

február 15.

8/2021. (II.15.)Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
9/2021. (II.15.)Pusztamérges Községi Önkormányzat 2021. évi rendezvénytervének elfogadása

2021. MÁRCIUS

március 10.

10/2021. (III.10.)Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
11/2021. (III.10)A helyi civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolása, a 2021. évi működési támogatás iránti igények elbírálása
12/2021. (III.10.)Az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú támogatási kérelem benyújtása
13/2021. (III.10)Pusztamérges Községi Önkormányzat és a Mórahalmi-, Pusztamérgesi Hegyközség közötti használatba-adási megállapodás jóváhagyása
14/2021. (III.10.)Pusztamérges, külterület 0157/9. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye
15/2021. (III.10.)Pusztamérges, külterület 0379/46. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye
16/2021. (III.10.)Vas Lászlóné 6785 Pusztamérges, Fő u. 76. szám alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása

március 12.

17/2021. (III.12.)Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás 5. sz. módosításának jóváhagyása
18/2021. (III.12.)Pusztamérges Községi Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

március 25.

19/2021. (III.25.)Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 8. sz. módosításának – működéshez fizetendő hozzájárulás számítási táblája 2021. évre – jóváhagyása

2021. ÁPRILIS

április 9.

20/2021. (IV.09.)„Mini bölcsőde kialakítása Pusztamérgesen” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
21/2021. (IV.09.)Pusztamérges, külterület 0379/46. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye
22/2021. (IV.09.)Pusztamérges, külterület 0157/9. hrsz-ú ingatlan bérbe adásának ügye

április 27.

23/2021. (IV.27.)Éves közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása

április 30.

24/2021. (IV.30.)„Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról

2021. MÁJUS

május 27.

25/2021. (V.27.)Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
26/2021. (V.27.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása
27/2021. (V.27.)Pusztamérges Községi Önkormányzat és a KAMASZ Keresztény Munkás – Agráregyesület közötti használatba-adási megállapodás jóváhagyása
28/2021. (V.27.)Vas Ferencné 6785 Pusztamérges, Fő u. 89. szám alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása

2021. június 29.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: Jakus István, Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület elnöke
 3. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatója a település foglalkoztatási helyzetéről, közfoglalkoztatással kapcsolatos változások tapasztalatai
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Ivanovné Makovits Tünde hivatalvezető-helyettes, osztályvezető
 4. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  Előadó: Dóczi Éva intézményvezető, Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 5. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
  Előadó: Dr. Bakos János háziorvos, Dr. Nagy Katalin fogorvos, Szögi Tiborné védőnő
 6. Tájékoztató a közművelődési feladatok ellátásáról, a Pusztamérgesi Hírlevél kiadásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról
  Előadó: Ótott-Kovács Benőné tanyagondnok
 8. Beszámoló a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és a ruzsai Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Telephelyének munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Huszka Zoltánné igazgató, Sádtné Papp Ibolya intézményvezető
 9. Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Pusztamérgesi Telephely 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
  Előadó: Csótiné Ördögh Edit intézményvezető, Zsolnai Andrásné telephely vezető
 10. Beszámoló az önkormányzat tagságával működő társulások munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 11. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 12. Igazgatási szünet elrendelésének kérdése a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 13. Pusztamérges, Jókai u. 77. szám alatti telek ügyében döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármesterHomokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Pusztamérgesi Tagintézmény 2020. évi, feladattal nem terhelt szabad pénzmaradványának visszakérése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 14. Egyéb előterjesztések
  a.) néhai Ótott-Kovács Benőné önkormányzati dolgozó temetési költségeinek támogatása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  b.) Buknicz Bernadett kinevezése közalkalmazotti jogviszonyba
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  c.) tanyagondnoki álláshelyre pályázat kiírásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • kakaspörkölt-főző verseny rendezésének kérdése
 • tájékoztatás kérés a Középiskola épületében tartott bankettről

2021. augusztus 12.

rendkívüli ülés

 1. Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása és önerő biztosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Tanyagondnoki álláspályázatokról döntés, tanyagondnok kinevezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Rendezvények átbeszélése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2021. szeptember 08.

rendkívüli ülés

 1. Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. véleményezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2021. szeptember 27.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Beszámoló az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok, szövetkezetek működéséről
  Előadó: dr. Papp Sándor polgármester
 5. Helyi adónemek, adómértékek és bérleti díjak felülvizsgálata
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Beszámoló a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Ábrahámné Tanács Edina Nóra jegyző, Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 7. Egyéb előterjesztések:
  a.) Pusztamérges, Petőfi u. 18. (490. hrsz-ú) ingatlanra vevő kijelölés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  b.) Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye ellátásához fizetett 2020. évi hozzájárulás pénzmaradványáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  c.) Pusztamérges, Fő u. 78. szám alatti lakás bérleti szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  d.) Pusztamérges, Fő u. 80/A szám alatti lakás bérleti szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • Négyeshatár Találkozó ügyében tájékoztatás
 • Hatvanon Túliak Találkozójának szervezése
 • rövid értékelés a Falunapról
 • helyi identitás és kohéziós pályázattal kapcsolatos tanulmányút

2021. október 04.

rendkívüli ülés

 1. „Konyhatechnológiai eszközök beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2021. október 27.

rendkívüli ülés

 1. Intézményi gyermekétkeztetés ellátása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Törvényességi felhívás Pusztamérges Községi Önkormányzatának gyermekvédelmi és szociális tárgyú rendeleteit érintően
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2021. november 08.

rendkívüli ülés

 1. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha alapító okiratának elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha vonatkozásában álláspályázatok kiírásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására megkötött megállapodás 6. számú módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Gazdaságélénkítő Programhoz kapcsolódó többlettámogatás iránti igény benyújtásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2021. november 25.

soros ülés

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. A képviselő-testület 2022. évi munkatervének megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 4. Törvényességi felhívás szociális és gyermekvédelmi rendeletek megalkotása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 5. Törvényességi felhívás anyakönyvi rendelet felülvizsgálatára, rendelet megalkotása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 6. Fogorvosi ügyelet feladat ellátás megszervezése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Megállapodás konyha működtetésére az Alföldi Agrárszakképzési Centrummal
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. Egyéb előterjesztések:
 • főzőkonyha kimutatás és leltárról tájékoztatás
 • „Házhoz megy a Mikulás” és a Falukarácsony programok tervezett lebonyolítása

2021. december 06.

rendkívüli ülés

 1. Gazdaságélénkítő programhoz kapcsolódó többlettámogatás iránti igény benyújtásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2021. december 20.

rendkívüli ülés

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása  
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester        
 2. Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának (Local Agenda 21) felülvizsgálata
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás kezdeményezésére irányuló együttműködés lehetőségének megtárgyalása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Ruzsa és Pusztamérges Községi Napköziotthonos Óvodai feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. A házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról, valamint azok szolgáltatási díjairól szóló 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet egyes, még hatályba nem lépett rendelkezéseinek a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha vonatkozásában álláspályázatok elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. 2022. évi Járási startmunka mintaprogramra épülő program – Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás és Mezőgazdaság – támogatására vonatkozó kérelmek benyújtásáról döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2021. december 28.

rendkívüli ülés

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása 
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester        
 2. A települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Törvényességi felhívás Pusztamérges Községi Önkormányzatának egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet érintően
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük