Általános közzétételi lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK LETÖLTÉS /MEGTEKINTÉS
1A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi Kirendeltség
6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
tel.: 62/286-711, fax: 62/286-851
e-mail: hivatal@pusztamerges.hu
honlap: www.pusztamerges.hu

2A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
3A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)Dr. Papp Sándor polgármester
tel.: 62/286-851, fax: 62/286-711
(hivatal@pusztamerges.hu)
Ábrahámné Tanács Edina Nóra jegyző
tel.: 62/285-011, fax: 62/202-214
(jegyzo.kozoshivatal@ruzsa.hu)
Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
tel.: 62/286-851, fax: 62/286-711
(erdelyinagy.renata@pusztamerges.hu)
4A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend a Közös Önkormányzati Hivatal pusztamérgesi Kirendeltségén nincs ügyfélkapcsolati vezető
5Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségePusztamérges Községi Önkormányzat képviselő-testülete:
Dr. Papp Sándor – polgármester
Turcsányi János – alpolgármester
Bakos-Homoki Szilvia – képviselő
Csíkos István – képviselő
Kispál István – képviselő
Krisztin Krisztián – képviselő
Preszner Richárd – képviselő

Pénzügyi és ügyrendi Bizottság
elnök: Krisztin Krisztián
tag: Bakos-Homoki Szilvia és Kispál István

6A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 
7A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékenincs
8A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjainincs
9A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetőségenincs
10A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő nevePusztamérgesi Hírlevél
kiadja: Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi Kirendeltsége,
6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
főszerkesztő: Csala István
11A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6741 Szeged Rákóczi tér 1.
6701 Szeged Pf.: 1096
Tel: 62/562-662 Fax: 62/562-601
E-mail: vezeto@csmkh.hu
Honlap: www.csmkh.hu
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOKLETÖLTÉS / MEGTEKINTÉS
1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövegeAz általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat

2Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven önkormányzatra
nem értelmezhető
3A helyi önkormányzat önként vállalt feladataicivil szervezetek támogatása
2018. / 2019. / 2020. / 2021.
4Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlAdóügyi nyomtatványok

Szoc. ügyek nyomtatványai(a nyomtatványok tartalmazzák a kitöltési segédleteket is)ELÉRHETŐSÉG ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ(amennyiben elektronikus úton is elérhető nyomtatványt kíván csatolni, azt a NAV oldalán található ANYK programmal tudja kitölteni)

5A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekA kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról

A települési szilárd hulladék kezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

A települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

6A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeinincs
7A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékePusztamérgesi Hírlevél
az önkormányzat ingyenes, tájékoztató-információs kiadványa -> HONLAP

Pusztamérges község honlapja -> HIVATKOZÁS
8A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaPusztamérges Községi Önkormányzatának SzMSz-e

Testületi ülések jegyzőkönyvei
2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

ÉVES Munkatervek

9Az e törvény alapján közzéteendő jogszabály tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólTestületi ülések jegyzőkönyvei 

2015.   2016.   2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

10A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekhonlapunk kezdőoldalán
jobbra lent található a
KÖZLEMÉNY címkével megjelölve
11A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukRendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről

Helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendje

12A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 2020. évi ellenőrz. jelentés
13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveSzabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
14A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 
15A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiKözponti Statisztikai Hivatal (KSH)
16Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő nincs
17A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nincs
18A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista nincs
19A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével nincs
20A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata nincs
21A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen nincs
22A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás nincs
23A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése nincs
24A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege nincs
25A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére nincs
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOKLETÖLTÉS / MEGTEKINTÉS
1A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója2014.év  2015.év 2016.év  2017.év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év
2A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 
3A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 
4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama 
5A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)önkormányzatra nem vonatkozó
6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések nincs
7Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
8Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)KÖZBESZERZÉSI TERVEK
2018. 2019. 2020. 2021.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.