Álláspályázat: bölcsődevezető

Pusztamérges Községi Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pusztamérgesi Bölcsőde
bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. 09. 01. – 2027. 08. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Szent István utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Intézményvezetőként megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a bölcsőde dolgozóinak szakmai tevékenységét. Felelős a 0-3 éves kisgyermekek napközbeni ellátásának jogszabályban megfogalmazott gondozást, testi és szellemi fejlődést elősegítő környezet megteremtéséért. A Bölcsődevezető a kinevezés szerinti, kisgyermeknevelő / bölcsődevezető munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A vezetői kinevezést megelőzően, egyéb munkáltatói jogviszony keretében (előre láthatólag megbízási szerződéssel) látja el a várhatóan 2022. szeptember 1-vel induló bölcsőde működési engedélye megszerzéséhez szükséges szakmai program, SZMSZ, házirend kidolgozását, a szülőkkel való megállapodások elkészítését, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, a bölcsőde működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését, a bölcsődei gondozottak toborzását.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. mellékletében a bölcsődei intézmények magasabb vezetője számára előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a vezetői feladatok ellátásához szükséges felsőfokú szakirányú szakképzettséggel, akkor a képviselő-testület felmentést adhat a végzettség megszerzése alól
 • A 275/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
 • cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§(1.) e.) pontja szerinti kizáró ok nem állhat fenn a pályázóval szemben.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést is tartalmaz
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző nyújt, a 62/286 581 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pusztamérges Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6785 Pusztamérges, Móra tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PU/766/2022. , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető/kisgyermeknevelő.

vagy

 • Személyesen: Pusztamérges Községi Önkormányzat Hivatalánál, Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23.§-a szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően Pusztamérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.pusztamerges.hu – 2022. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztamerges.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük