Óvodai beíratás 2022.

KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
Ruzsa Község Önkormányzata – mint a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fenntartó Önkormányzata – értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben (Ruzsai Hétszínvirág Óvoda es Bölcsőde Ruzsa és Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye) a 2022/2023-as nevelési évre (2022. szeptember  I.  napjától 2023 . augusztus 31. napjáig), az óvodai beíratások időpontja az Intézményvezető javaslatának figyelembe vételével:

2022. április 27-28.
8:00 – 16:00

Az 6vodák körzetében lakcímmel  rendelkező,  óvodaköteles  gyermekek  esetében  a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§  (le)  bekezdése  alapján  az  Oktatási  Hivatal legkésőbb április 16. napjáig  értesítést  küld  a  felvétellel  kapcsolatos  általános tudnivalókról.

Az óvodai neveléssel kapcsolatos általános információk:
A nemzeti köznevelésről szó1ó 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – továbbiakban Rendelet – 12. §).

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2,5 eves gyermek), feltéve, hogy minden , a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek 6vodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A nemzeti köznevelésről szó1ó törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

a beíratással kapcsolatos közlemény INNEN LETÖLTHETŐ

A gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti – a szülő erre irányulóan a tárgyév április 15. napjáig beadott kérelme alapján – felmenthető az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

A Rendelet 20.§ (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermeket köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy ez alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője – amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti – köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló, óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el!

Fenti napokon kell beíratni azokat a gyermekeket is, akik óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek és 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Ezúton is kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételi jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
Integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapitó okirat szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján történik.
Nemzetiségi óvodai nevelést biztositó óvoda nincs a körzetben.

Az óvodai körzetek a települések közigazgatási területeihez igazodnak.

A beiratas helve es m6dja:

  1. Személyesen. beosztás szerint az intézményvezetővel / tagintézmény-vezetővel egyeztetett időpontban: Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa. Alkotmány tér 3. Telefonszam: 06 30 3366-538
    Nyitva tartása munkanapokon: 6.30-17.00
  • Ruzsai Hétszínvirág óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézmény Pusztamérges, Móra tér 7. Telefonszam: 06 30 4207-523
  • Nyitva tartása munkanapokon: 7.00-17.00

A beiratkozashoz sziikseges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa;
  • gyermek TAJ kártyája,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevére kiállított szakértői vélemény,
  • a gyermek és a felügyeleti jogot gyakorló szülő(k) / törvényes képviselő(k) lakcímkártyája,
  • felügyeleti  jogot gyakorló szülő(k) / törvényes képviselő(k) személyazonosításához szükséges okmányok.

2. Elektronikus úton: A szülő / gondviselő mind a ruzsai, mind a pusztamérgesi tagintézménybe elektronikus úton is kérheti gyermeke óvodai felvételét az Óvodai felvétel iránti  kérelem elnevezésű nyomtatvány ovoda@ruzsa.hu e-mail címre történő megküldésével. (1 sz. melléklet) Ez esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

Az intézményvezető legkésőbb 2022. május 27-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az intézményvezető döntése ellen a törvényes képviselő / felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelemmel fordulhat a Fenntartó (Ruzsa Község Önkormányzata) felé.

Ruzsa, 2022. március 25.

Sánta Gizella sk.
polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük